Statuten

Art. 1 NAAM
Art. 2 DOEL
Art. 3 DUUR
Art. 4 LEDEN
Art. 5 DONATEURS
Art. 6 GELDMIDDELEN
Art. 7 BESTUUR
Art. 8 VERENIGINGSJAAR, BOEKJAAR, JAARVERSLAG
Art. 9 COMMISSIES
Art. 10 LEDENVERGADERING
Art. 11 RAAD VAN COMMISSARISSENl
Art. 12 STATUTENWIJZIGING
Art. 13 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art. 14 ONVOORZIENE GEVALLEN
Art. 15 ONTBINDING EN VEREFFENING

Heden, de tiende maart tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, Mr. Anton Willem Buisman, notaris met plaats van vestiging Delft:

1.    mevrouw Sylvia Daphne Kaijim, geboren te Rotterdam op eenendertig oktober negentienhonderd vierennegentig

2.    mevrouw Charlotte Roos Pouwels, geboren te Tiel op een mei negentienhonderd zesennegentig

3.    de heer Stefan Jasper van Loenen, geboren te Delft op elf april negentienhonderd vierennegentig

ten deze handelend als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur van de vereniging: Studenten Vereniging “Nova”, gevestigd te Rijswijk ZH, kantoorhoudend te 2628 AL Delft, Rotterdamseweg 137, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40412752, en als zodanig voormelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, en handelende ter uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering en de Raad van Commissarissen van gemelde vereniging van elf oktober tweeduizend zestien.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte de statuten van gemelde vereniging te wijzigen als volgt:

Artikel l. NAAM EN ZETEL

 1. De vereniging draagt de naam: Studenten vereniging “NOVA”.
 2. Zij heeft haar zetel te Delft.

Artikel 2. DOEL
De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de sociale en culturele ontwikkeling van haar leden, alsmede het stimuleren en in stand houden van onderlinge contacten tussen studenten van verschillende soorten onderwijs, waarbij de leden der vereniging zijn ingeschreven, een en ander ondermeer door het organiseren, mede-organiseren en doen organiseren van activiteiten ten behoeve van haar leden dit zowel binnen schoolverband als daarbuiten.

Artikel 3. DUUR
De vereniging is opgericht op zesentwintig augustus negentienhonderdeenennegentig en duurt voort voor onbepaalde tijd.

Artikel 4. LEDEN

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn zij, die schriftelijk een verzoek daartoe bij het bestuur hebben ingediend en door het bestuur zijn toegelaten. Als gewoon lid der vereniging kunnen slechts worden toegelaten zij, die studerend en/of verbonden zijn aan de Haagse Hogeschool of een hogelschool of universiteit te Delft. Indien het bestuur toelating weigert, kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in verband met het doel der vereniging op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar en kan evenmin door erfopvolging worden verkregen.
 5. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor ten hoogste twee maanden, indien het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschap verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
 6. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan    eindigt haar lidmaatschap wanneer hij/zij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke of gemailde kennisgeving, welke voor de eerste juli in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen dertig dagen schriftelijk of per e-mail te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan vanaf de eerste februari van het lopende boekjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk of per e-mail te zijn aangemaand, op de eerste januari niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk of per e-mail met opgave van de redenen.
 3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van de redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen van de ledenvergadering.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar, ongeacht de reden of de oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 5. In afwijking van het bepaalde in de eerste zin van artikel 36 lid 3 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Artikel 5. DONATEURS

 1. Donateurs zijn zij, die zich schriftelijk als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur en zich daarbij jegens de vereniging hebben verbonden tot een jaarlijkse bijdrage gelijk aan de contributie van de leden. Ook rechts personen kunnen donateur zijn. Het bestuur kan een donateur als zodanig weigeren. Donateurs zijn diegene die niet voldoen aan de eisen van lid zijn.
 2. Leden die niet meer voldoen aan de door in artikel 4 lid 2 gestelde voorwaarden worden automatisch donateur gemaakt het eerstvolgende boekjaar.

Artikel 6. GELDMIDDELEN

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies en bijdragen der leden en donateurs, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit eventuele andere baten.
 2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, welke jaarlijks door het bestuur van de studentenvereniging wordt bepaald en, met opgaaf van redenen ter goedkeuring aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.

Artikel 7. BESTUUR

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, vastgesteld door de ledenvergadering.
 2. De bestuursleden worden door de ledenvergadering uit de leden der vereniging benoemd. De voorzitter wordt steeds als zodanig op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.
 3. De ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig achten wel krachtens een gemotiveerd besluit, nadat aan het betreffende bestuurslid de gelegenheid is gegeven zich ter vergadering te verantwoorden. Voor een zodanig besluit is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 5. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar, doch zijn direct opnieuw benoembaar. Jaarlijks treedt tenminste een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
 6. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de meerderheid van bestuursleden tezamen. Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk of elektronisch gemachtigde doen vertegenwoordigen. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt het besloten contract genotuleerd ter inzage.
 7. Voor het beschikken over banken girosaldo, tot een door de ledenvergadering, al dan niet bij huishoudelijk reglement, vast te stellen bedrag, is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 8. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering.
 9. Ten allen tijden zal het bestuur verantwoordelijkheid dragen voor zijn boekjaar.

Artikel 8. VERENIGINGSJAAR, BOEKJAAR. JAARVERSLAG

 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar duren van een augustus van één jaar tot en met een en dertig juli van het eerstvolgende jaar.
 2. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

       Dit jaarverslag dient de eerste september reeds beschikbaar te zijn voor de in lid 3 genoemde commissie.

 1. De Raad van Commissarissen benoemt jaarlijks, uiterlijk de eerste juni, een commissie van tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere kennis dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
 2. Het bestuur is verplicht de commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 3. Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
 4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de ledenvergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welk een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de in lid 2 van dit artikel bedoelde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. – Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 9. COMMISSIES

 1. Het bestuur is bevoegd, om een of meer commissies aan te wijzen, teneinde haar van advies te kunnen dienen bij de uitoefening van haar bestuurstaak en het bestuur – onder verantwoordelijkheid van deze – bij te staan bij de uitvoering van haar besluiten. Van een commissie, welke tot taak of mede tot taak heeft, om het bestuur bij te staan bij de uitvoering van haar besluiten, kunnen slechts leden en donateurs der vereniging uitmaken.
 2. De wijze van samenstelling alsmede de taak en werkwijze van een commissie als in het vorige lid bedoeld worden nader bij het huishoudelijk regelement geregeld.

Artikel 10. LEDENVERGADERING

 1. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te verstrekken schriftelijke mededeling.
 2. Behalve de in artikel 8 bedoelde jaarvergadering zullen ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de Raad van Commissarissen zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept.
 4. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben daar ieder een stem.
 5. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk of digitaal daartoe gemachtigd ander lid. Een gemachtigd lid kan niet meer dan twee machtigingen op zich nemen.
 6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, geldt mits met voorkennis van het bestuur genomen, als een besluit van de ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.
 7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 8. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het lid ondertekende stembriefjes.
 9. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt.
 10. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter der vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal de secretaris de vergadering leiden. Zijn de voorzitter en secretaris beide afwezig dan wordt de vergadering opgeschort.
 11. Van het ter ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen ander lid der vereniging notulen opgesteld. De voorzitter kan ook een niet lid belasten met het opstellen van de notulen.

Artikel 11. RAAD VAN COMMISSARISSEN

 1. De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal één tot maximaal vijf ex-bestuursleden, aangevuld met maximaal zes personen die op een andere manier actief binnen de vereniging zijn of op andere wijze verantwoordelijkheden van de vereniging dragen.
 2. Leden van de Raad van Commissarissen worden voor onbepaalde tijd benoemd door de algemene ledenvergadering na voordracht van de zittende leden.
 3. Binnen de Raad van Commissarissen wordt een voorzitter gekozen die het contact met het zittende bestuur onderhoud. Daarna verzorgt hij/zij de communicatie met de andere leden van de Raad van Commissarissen.
 4. De Raad van Commissarissen dient de vereniging gevraagd en ongevraagd  van advies, voert controle uit op, en geeft aanwijzingen aan de penningmeester met betrekking tot het beheer van de verenigingsgelden en bezittingen. Mede beoordeeld de Raad van Commissarissen het beleid in het algemeen.
 5. Indien tussen de Raad van Commissarissen en de penningmeester een geschil ontstaat met betrekking tot de besteding of het beheer van de verenigingsgelden beslist de Raad van Commissarissen.
 6. Het bestuur is verplicht de leden van de Raad van Commissarissen middels notulen van de bestuursvergadering, agenda’s en notulen van ledenvergaderingen, jaarplannen en jaarbegroting op de hoogte te houden van de gang van zaken.
 7. Voor voorstellen aan de ledenvergadering tot het wijzigen van de statuten of het huishoudelijk reglement is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Raad van Commissarissen.
 8. Voor het starten of oprichten van rechtspersonen in het belang van de studentenvereniging NOVA dient voorafgaande schriftelijke toestemming te zijn verkregen van de Raad van Commissarissen.
 9. Indien een of meerdere bestuursleden danwel alle bestuursleden uit hun functie ontheven worden of ontslag nemen dienen de leden van de Raad van Commissarissen deze functie tijdelijk te vervullen totdat in het bestuur is voorzien.

Artikel 12. STATUTENWIJZIGING

 1. Wijzigingen van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen zijn.
 2. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging der statuten kan slechts worden besloten door een ledenvergadering waar ten minste tweederde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien in deze vergadering, niet het vereist aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan door een volgende, uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, een besluit tot statutenwijziging worden genomen.
 4. Het in artikel 12 bepaalde is niet van toepassing indien ter ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen aangenomen is.
 5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. De ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entree gelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van de bezittingen der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de ledenvergadering indien dit wordt verzocht door ten minste eenderde gedeelte van de leden der vereniging of op voorstel van het bestuur of raad van commissarissen.
 3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

Artikel 14. ONVOORZIENE GEVALLEN

 1. In gevallen waarin de statuten noch de reglementen voorzien, beslist het bestuur. Gedurende één maand nadat de beslissing van het bestuur aan een lid is medegedeeld, heeft echter het lid recht van beroep op de ledenvergadering.
 2. Het beroep wordt ingesteld door een schriftelijke of gemailde kennisgeving aan het bestuur; dat een ledenvergadering bijeenroept, zodanig, dat zij binnen vier weken nadat het bestuur de kennisgeving van het lid heeft ontvangen wordt gehouden.

Artikel 15. ONTBINDING EN VEREFFENING

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, genomen met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drievierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan door een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen, een besluit tot ontbinding worden genomen.
 2. Bij de oproeping tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen zijn.
 3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als naar het oordeel van de ledenvergadering met het doel der vereniging overeenstemmen. Indien de ledenvergadering om welke reden dan ook, geen bestemming van het saldo bepaalt, zullen de vereffenaars de bestemming van het batig saldo vaststellen. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zoveel mogelijk van kracht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan akte in minuut is verleden te Delft op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.